Акроним: Sardegnagol
Период: 01 Март 2022 - 30 юни 2023
Статус: Текущ


Описание

Проектът Sardegnagol има за цел да повиши осведомеността относно младежките политики чрез информация и социални изследвания в партньорските държави (България, Италия и Литва) и извън тях.

Проектът обхваща три основни младежки приоритета:

  • Повишаване на пригодността за заетост на младите хора;
  • Подсилване на връзките между политиките, научните изследвания и практиката;
  • повишаване на качеството, иновациите и припознаването на младежката работа.

Темите, които се разглеждат в проекта, са дигиталните умения и компетенции; медийна грамотност и борбата с дезинформацията; информираност относно Европейския съюз.

В рамките на проекта се предвиждат следните дейности:

  1. извършване на социално изследване относно състоянието на младежта в съответните държави;
  2. противопоставяне на дезинформацията по отношение на младите хора. Всеки от партньорите ще организира местни срещи с участието на млади хора, младежки работници и експерти (местна журналистическа асоциация, журналисти, местни и национални депутати и т.н.), на които ще се разисква темата;
  3. предоставяне на информация и насърчаване на дебати относно функционирането на европейските институции, Конференцията за бъдещето на Европа относно основните европейски програми, насочени към младите хора (Еразъм за млади предприемачи, ЕЕС, Еразъм+). Диалог между младите хора и местните заинтересовани страни (училища, политически фигури, местни представители, синдикати и др.) ще бъде иницииран;
  4. разработване на статии за състоянието на местната младеж, интервюта с представители на институциите относно въпросите, свързани с младежките политики и критичен анализ на местната и националната рамка на младежката политика. Статиите ще бъдат публикувани в новинарското списание "Sardegnagol" в рубриката "Еразъм+".

Всички дейности имат за цел да подобрят капацитета на участниците (млади хора от местните общносто, партньорски организации и младежки работници) в областта на журналистиката, критичното мислене, медийната грамотност, младежката ангажираност и социалните изследвания.

Проектът се осъществява с подкрепата на програмата Еразъм+ (Основно действие 2: Стратегически партньорства в сферата на младежта) на Европейската комисия.