Laboratory of Citizenship Sciences (Италия)

Лабораторията по граждански науки е научен и учебен център, специализиран в обществените науки. От 1993 г. лабораторията е работила в различни области като качество на здравните услуги, корпоративна социална отговорност (по-конкретно в малките и средни предприятия), управление и гражданско общество (включително и "социалната отговорност" на икономически и социални участници), обучение на човешки ресурси, миграция, наука и технологии и градско развитие.