Директивата за МИС NIS1— първият закон на ЕС за киберсигурността — е първият хоризонтален инструмент на вътрешния пазар, насочен към подобряване на устойчивостта на мрежовите и информационните системи в Съюза срещу рискове за киберсигурността. Въпреки забележителните си постижения, Директивата за МИС показа някои ограничения. Дигиталната трансформация на обществото, засилена от кризата с COVID-19, разшири пейзажа на заплахите. Появиха се нови предизвикателства, които изискват адаптирани и иновативни отговори.

На 16 януари 2023 г. влезе в сила преработената директива на ЕС за киберсигурността - Директива (ЕС) 2022/2555 (известна като Network and Information Security Directive- NIS2), с която се създава модернизирана и по-хармонизирана рамка за киберсигурност за организациите в рамките на Европейския съюз. NIS 2 разширява обхвата на приложение и вече включва общо 18 сектора, разделени в две категории.

Конкретните теми, които ще се разглеждат в обучението са:

  • Текущо състояние на законодателството в сферата на киберсигурността
  • Директива NIS 2 – въведение, обхват и основни задължения
  • Докладване на значителни инциденти
  • Верига на доставки (преразглеждане на договорни отношения и изисквания)
  • Схеми за сертифициране на киберсигурността
  • Санкции (в размери като по GDPR) и отговорност на управителните органи
  • Компетентни органи
  • Взаимовръзка с други нормативни актове на ниво ЕС
  • Какви промени ще има в местното законодателство и кога се очакват?
  • Основни изводи

Програмата подлежи на промяна в зависимост от аудиторията и развитието на нормативната уредба.

Обучители: Деница Кожухарова , Христо Нихризов и Никола Стойчев