Акроним: DISRUPT
Период: 01.04.2023 – 31.03.2025 
Статус: Текущ


Описание

Проектът DISRUPT е разработен в отговор на един от основните приоритети на политическия цикъл на ЕС (2022+) - трафикът на деца. Предвид нарастването на улеснения от технологиите трафик на хора, по-специално в контекста на сексуалната експлоатация на деца, проектът DISRUPT има за цел да подобри разследванията, наказателното преследване и съдебната реакция въз основа на цифрови доказателства в областта на трафика на деца. Изхождайки от необходимостта от ефективен и всеобхватен отговор по отношение на преодоляването на предизвикателствата, свързани с технологичното улесняване на трафика на деца, проектът DISRUPT ще разработи новаторски подход за бъдещото използване на цифрови доказателства, който ще повиши възможностите на разследванията, наказателното преследване, както и съдебните процеси, основани на цифрови доказателства, в областта на трафика на хора. Освен че ще повиши капацитета на професионалистите по отношение на разследванията, основани на цифрови доказателства, проектът DISRUPT има за цел да създаде насоки за бъдещи механизми за сътрудничество между съответните органи и практикуващите специалисти във връзка с трафика на хора.

Целите на проекта са:

разработване на интегриран подход, включващ подобрени цифрови компетентности и експертни познания на правоохранителните органи;

подобряване на координацията на правоохранителните органи;

изграждане на нови и укрепване на партньорства между публични органи и частни дружества с цел използване на иновациите и експертните познания в областта на цифровите доказателства и технологии

повишаване на осведомеността на широката общественост и осигуряване на широко разпространение на добри практики в ЕС.

Консорциумът се състои от 5 партньорa от пет различни държави-членки на ЕС – България, Малта, Италия, Австрия и Белгия.

Проектът DISRUPT се координира от Малтийския университет и се осъществява в рамките на Фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) на Европейската комисия по договор за изпълнение № 101101918.

Партньори по проекта