Акроним: NESTOR
Период: Декември 2020 – Ноември 2023
Статус: Текущ


Описание

NESTOR е 36-месечен проект, насочен към преодоляване на съществуващото разминаване по отношение на образованието за възрастни в затворите.

По-конкретно, проектът NESTOR се фокусира върху подобряване на родителските умения на затворниците чрез създаване и пилотно тестване на Национална Мрежа от 30 училища за родители в затворническа среда. Целите на NESTOR ще бъдат постигнати с помощта на: а) транснационална оценка на нуждите и идентифициране на най-добрите практики; б) фаза за изграждане на капацитет, адресирана към затворническия персонал (социални работници/ психолози) и базирана на учебен материал, който ще бъде разработен, за да може членовете на персонала да влязат в ролята на ментори/треньори; в) пилотна фаза: 360 учебни сесии за родители, базирани на трансформативни техники на обучение; 60 регулярни дигитални консултативни срещи, които ще бъдат проведени от обучени преподаватели на предвидената електронната платформа; 12 консултативни срещи с местните власти.

Очаква се проектът NESTOR да доведе до разработването на политически препоръки за осигуряване на приобщаващо и справедливо качествено образование и насърчаване на възможностите за учене през целия живот. Резултатите от проекта ще бъдат разпространени, за да се повиши осведомеността относно механизмите за изграждане на общност; да се подобрят знанията относно разработената методология; да се разпространят резултати от развитата Национална Мрежа, насърчавайки идеята за обучаващи се общности.

Проектът включва консорциум от пет партньорa от четири държави - Гърция, Австрия, България и Кипър. Координаторът KEMEA (Гърция) изпълнява проекта съвместно със следните партньори: The Hellenic Agency for Local Development and Local Government (E.E.T.A.A.) (Гърция), VICESSE (Австрия), Law and Internet Foundation (България) и KENTHEA (Кипър).

Проектът се изпълнява в рамките на програмата „Еразъм +“ на Европейската комисия.

Партньори по проекта