Акроним: ATSIV
Период: Септември 2016 - Август 2019
Статус: Приключил
Контакти: Даниела Илиева


Описание

ATSIV допринася към усилията на Европейския съюз за подпомагане на образованието за възрастни в неправителствения сектор. Проектът цели повишаването на качеството и адекватността на уменията (включително и дигитални такива) на работещите в неправителствени организации в Европа, избирайки подход на отворени иновации и сътрудничество с участието на множество заинтересовани лица. Тази цел ще бъде постигната чрез мобилност, трансгранично сътрудничество, както и чрез активното участие на заинтересованите лица при разработването на интелектуалните продукти на проекта.

Тъй като според Международната организация за икономическо сътрудничество и развитие основна част от образованието за възрасти, заедно с грамотността, са уменията за активно гражданско участие и включване в обществения живот, това прави тяхното усвояване ключът към растеж. Тези житейски умения са изключително важна част от образованието за възрастни. Чрез проекта ATSIV служителите на неправителствени организации ще придобият необходимите компетенции, нужни за успешното насърчаване на обществената ангажираност, поставяйки неправителствените организации в центъра на гражданското общество.

За постигането на тази цел са предвидени следните дейности:

* Изготвянето на игрова учебна програма на база на отворените иновации, заедно с представители на заинтересовани лица от сферата на образованието, бизнеса, неправителствения сектор, създаването на политики и други. Учебната програма ще позволи на служителите на неправителствени организации да повишат знанията и уменията си въз основа на опита и експертизата на участващите заинтересовани лица. В същото време ще се повиши влиянието на неправителствения сектор, като това ще го направи по-разпознаваем като възможност за професионално развитие.

* Развиване на отворена виртуална среда за обучение, която да подкрепя и възпитава гражданско участие. Това ще намали финансовите разходи за обучение и ще премахне бариерите пред хората с увреждания, като едновременно с това ще улесни международното сътрудничество и внедряването на дигитални решения за обучение на възрастни в неправителствения сектор. Отворената виртуална среда ще бъда предоставена за използване от всички заинтересовани лица от обществения сектор, създавайки достъп до игровата учебна програма, добри практики и останалите изработени от проекта материали. На заинтересованите лица ще бъде предоставена още възможността да участват в дискусии относно разработването, подобряването и одобрението на виртуалните учебни материали.

* Отворената виртуална среда ще позволи на проекта ATSIV да насърчи развитието на иновативното и отворено образование за възрастни, и по-специално ще подпомогне внедряването на различни модели за обучение (дистанционно, задочно, обучение на модули), чрез популяризирането на отворени образователни ресурси, виртуална мобилност, интегрирана мобилност, виртуални платформи за обучение. Освен това проектът стимулира и глобализацията на европейското образование за възрастни, предоставяно от неправителствения сектор по начин, който да е икономичен и устойчив за различните целеви групи. Това от своя страна ще допринесе за постигането на максимален положителен ефект, произтичащ от резултатите на ATSIV, не само за настоящите, но и за бъдещите служители на неправителствени организации по целия свят.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства в сферата на образованието за възрастни. България участва в проекта наред с още 6 партньорски организации от 4 различни страни.

В качеството си на партньор по проекта, Фондация „Право и Интернет“ ще ръководи изпълнението на Дейност „Идентифициране на образователни нужди и подбор на добри практики“.

Онлайн платформа на проект ATSIV

Партньори по проекта