Акроним: E-PROTECT II
Период: Март 2020 - Юни 2022
Статус: Приключил
Контакти: Даниела Илиева


Описание

E-PROTECT II цели надграждане на резултатите, постигнати от проекта E-PROTECT, като фокусът е върху това как Директива 2012/29 е транспонирана в 10 държави-членки на ЕС, какви са съществуващите методологии за индивидуална оценка на нуждите на деца жертви (IAMs) в изследваните държави и как те биват прилагани. Въз основа на това екипът на проекта E-PROTECT разработи собствена методология и насоки с оглед представянето им пред практикуващи експерси от Австрия, България, Гърция, Италия и Румъния. В същото време E-PROTECT предостави иновативна онлайн платформа, която служи не само като виртуална библиотека, предоставяща полезни ресурси, но също така позволява организирането на онлайн събития и способства обединяването на E-PROTECT общността, като осигурява безопасно пространство за комуникация между професионалисти, работещи в сферата на закрилата на детето.

Следвайки постиженията на своя предшественик, E-PROTECT II се фокусира върху практическото прилагане на модела - IAM, за да направи съществуващите национални системи по-съвместими с правата и нуждите на децата жертви. Освен това проектът е насочен към подобряване на капацитета и по-ефективното сътрудничество между компетентните органи, юристи, доставчици на социални услуги, като по този начин подобри качеството на предоставяните услуги на децата жертви. Проектът също така идентифицира необходимостта от такова сътрудничество да бъде осъществено и в други юрисдикции. За тази цел проектът предвижда подходящи дейности, а именно четири посещения на побратимяване и два международни семинара, за да представи IAM на други държави под формата на събития за подобряване на капацитета. Проектът планира да продължи да се възползва от разработената платформата E-PROTECT – ChildProtect, като подобрява все повече осведомеността и знанията на обществеността относно правата на децата жертви както на Европейско, така и на национално ниво. Платформата ще бъде актуализирана и поддържана, използвайки възможността за провеждане на виртуални събития. Симулационна игра ще бъде разработена и интегрирана в ChildProtect платформата, за да отговори на призива за по-практически ориентирани обучения. Играта ще представи вече разработената IAM методология в по-достъпна форма като показва практическото приложение на Методологията на фона на казуси, информирани от събитията за изграждане на капацитета.

Проектът се осъществява с подкрепата на програма „Правосъдие“ на Европейската комисия в рамките на договор № 878593.

Партньори по проекта