Period: Април 2015 - Юли 2015
Status: Finished
Contacts: George Dimitrov


Description

Консорциум "Ефективно обучение - Плевен", със съдружници Фондация "Право и Интернeт" и "Идеин" ЕООД, бе избрано за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на специализирани обучения”, Обособена позиция №1 „Провеждане на специализирани обучения“.

В рамките на договора се изпълняват дейности, планирани по проект „Компетентна и ефективна администрация на Община Плевен”, за повишаване квалификацията на служители на Община Плевен чрез провеждане на следните обучения:

  • Конфиденциалност и информационна сигурност;
  • Ораторски и презентационни умения;
  • Управление на конфликтни ситуации;
  • Комуникация с потребителите на външни услуги - изграждане на доверие в публичните институции;
  • Правен режим на регулиране на информационните технологии;

за по 50 служители на общинската админстрация всяко.

Проект „Компетентна и ефективна администрация на Община Плевен” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013, в рамките на приоритетна ос II “Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/ 12/ 2.2-07.

Area

Partners