Акроним: e-MEDIATION
Период: Август 2017 - Януари 2019
Статус: Приключил


Описание

Проектът e-MEDIATION обединява усилията на три български организации под ръководството на Фондация „Право и Интернет“ към по-широкото прилагане на Директива 2008/52/ЕО чрез разработването на сигурно ИТ решение за онлайн медиация в контекста на международни спорове и популяризиране култура на медиация в българското общество.

e-MEDIATION адресира един от ключовите приоритети относно правилното прилагане на разпоредбите на Директива 2008/52/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси. Тъй като самата Директива създава правила, приложими към международни спорове, нейното ефективно прилагане предполага предприемането на мерки, които да позволят разрешаването на спорове с такъв характер чрез медиация. За да се отговори на тази необходимост, в рамките на проекта e-MEDIATION ще се разработи комплексна платформа, както и практически насочена методика за провеждането на медиация във виртуална среда. Така страните в случай на международен спор биха могли да го разрешат по пътя на медиация, от която и да е точка на Европа.

Проектът се осъществява с подкрепата на програма „Правосъдие 2014 – 2020“ на Европейската комисия в рамките на Договор № 764210.

Онлайн платформа на проект e-MEDIATION

Партньори по проекта