Електронното правосъдие може да се дефинира като използване на информационните и комуникационните технологии за подобряване на достъпа на граждани до правосъдие и ефикасността на правосъдната дейност, разбирана като всяко действие, целящо уреждането на спор или налагането на наказателна санкция за вид поведение. В този смисъл всяка услуга за предоставяне на информация в електронен формат, свързана с правосъдната система, както и електронният обмен на юридическа информация през комуникационни мрежи може да бъде категоризирана като услуга в сферата на електронното правосъдие.

От началото на своето създаване Фондация "Право и Интернет" работи открито и целенасочено за повишаване на професионалния стандарт на българската юридическа гилдия като част от информационното общество и за цялостно реформиране на съдебната система в посоката на електронно правосъдие.

През 2002 г. се поставя началото на LEX Справочник, имащ за цел да изгради работеща система за правна информация в Интернет. В основата на първия етап е изграждането и поддържането на електронен справочник на български и на английски език, съдържащ полезна и актуална информация с база данни за адвокатите, нотариусите, синдиците, съдилищата, арбитражите, следствените служби и прокуратурите. Част от проекта е публикуването на нормативни актове, уреждащи правния статут, дейност и етични правила на поведение на юристите, и популяризирането на различни проучвания, анализи и публикации, имащи отношение към юридическата професия. Проектът бе осъществен с финансовото съдействие на Фондация "Отворено общество" адвокатско дружество "Димитров, Петров и Ко." и Правна инициатива за Централна Европа и Евразия на Американската асоциация на юристите (ABA/CEELI) чрез грант на USAID за реформа в съдебната система. Успешните резултати и положителната обратна връзка, получена от бенефициентите на проекта, мотивират Фондация "Право и Интернет" да продължи и обогати започната инициатива, като допълни съществуващите бази данни със справочна информация за представителите по индустриална собственост, местата за лишаване от свобода, правните клиники, юридическите факултети и професионалните правни асоциации в България. Към наличните нормативни актове, публикувани на Интернет страницата, проектът предоставя безплатен достъп до всички действащи български закони. Вторият етап на проекта се реализира с финансовата подкрепа на Канадската агенция за международно развитие (CIDA). В последствие онлайн платформата по проекта се трансформира и започва самостоятелното си съществуване, превръщайки се в най-големият български правен портал.

През 2003 г. Фондация "Право и Интернет" разработва първия по рода си пилотен проект "Интернет съдебни процеси" при който чрез директното излъчване на реални процеси в глобалната мрежа се цели засилване на общественото доверие и към българската съдебна система, повишаване на прозрачността в работата на магистратите, както и превенция на корупцията в правораздаването. Конкретните дейности включват излъчване на дела от обществен интерес, иницииране на публични дебати в Интернет и архивиране на излъчените дела с оглед разпространяването им с учебни цели. Записаните дела се използват и като нагледни материали, както при първоначалното практическо обучение на бъдещите юристи, така и при развитието на професионалната им квалификация. Проектът "Интернет съдебни процеси" получи подкрепата и одобрението на Министерство на Правосъдието на РБ, Съюза на юристите в България, Американска асоциация на юристите - "Правна инициатива за Централна Европа и Евразия" (ABA/CEELI) и Висшия адвокатски съвет. Пилотната инициатива се реализира в партньорство с Варненски окръжен съд и Българският правен портал Лекс.БГ. Инициативата е финансирана със собствени средства и целева помощ от Канадска агенция за международно развитие (CIDA) за подпомагане на съдебната реформа в България.

В рамките на 3 години (2002 – 2005 г.) екипът на Фондация "Право и Интернет" подпомага създаването на интернет страниците на адвокатския регистър към Висшия адвокатски съвет и адвокатските колегии в цяла България (28 бр.).

Разработването на нормативна уредба за въвеждане на електронния документ и електронния подпис в съдебната система, като основа на електронното правосъдие, става факт през 2009 г. по възлагане на Висшия съдебен съвет.

През същата година експертите на Фондация "Право и Интернет" изготвят анализ на правните проблеми, произтичащи от становище на Комисията за защита на личните данни относно приложението на чл. 64, ал. 1 от Закона за съдебната власт. Докладът се основава на задълбочено проучване на българското законодателство и хармонизирането му с европейското право, като се взимат предвид и европейските наднационални рамкови документи, регулиращи защитата на лични данни на общностно ниво.

Партньори