Акроним: INNOCENT
Период: 16 май 2022 г. - 15 май 2024 г.
Статус: Приключил


Описание

Проектът "Подобряване на прилагането на презумпцията за невиновност при използването на електронни доказателства" (INNOCENT) е насочен към процесуалните права на обвинените и подсъдими лица, по-специално правото им да бъдат считани за невиновни до доказване на противното, и как то следва да се разбира в контекста на електронни доказателства. Проектът INNOCENT е насочен към държавите от Централна и Източна Европа, за да се проследят сходствата, добрите и лошите практики в региона по отношение на практическото прилагане на презумпцията за невиновност. INNOCENT има за цел още да засили сътрудничеството между граничещи си държави по отношение на пресечната точка между презумпцията за невиновност и електронните доказателства.

Планираните дейности се състоят в съвместно създаване на материали за обучение, организирането на събития за изграждане на капацитет и създаване насоки и препоръки за политиката. Целевите групи по проекта са съдии, прокурори, следователи, адвокати, включително адвокати, предлагащи безплатна правна помощ. Те ще се възползват от дейностите по проекта, като подобрят познанията си по тези нови моменти и подобрят изпълнението на задълженията си по по-надежден, научно доказан и прозрачен начин.

Цели на проекта:

  • Да се извърши задълбочено изследване на взаимовръзката и баланса между презумпцията за невинност и електронните доказателства чрез комбиниране на различни изследователски методи.
  • Повишаване на познанията на 240 представители на целевите групи от партньорските държави по отношение на цифровата криминалистика и доказателствената верига за проследяване.
  • Да се ангажират 60 представители на целевите групи от България, Хърватия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения и Чехия в процес на съвместна работа, който да доведе до очертаване на препоръки за изграждане на капацитет и нови политики с оглед прилагането на Директива 2016/343 в контекста на електронните доказателства.
  • Предоставяне на практически инструмент, насочен към целевите групи, по отношение на допустимостта на електронните доказателства в съда и тяхното отражение върху презумпцията за невиновност.
  • Да се формулират препоръки за политиката на национално и общоевропейско равнище по отношение прилагането на Директива 2016/343, по-специално на презумпцията за невиновност, в контекста на прилагането на електронни доказателства.
  • Популяризиране на резултатите от проекта в и извън партньорските държави и целевите групи чрез целенасочени дейности за повишаване на осведомеността и разпространяване на информация.

Проектът INNOCENT се координира от Фондация "Право и Интернет" и се осъществява с подкрепата на програма Правосъдие (2021-2027) на Европейската комисия по договор за изпълнение № 101056685.

Партньори по проекта