Акроним: iCare
Период: Ноември 2020 – Ноември 2022
Статус: Текущ
Контакти: Даниела Илиева


Описание

Интересите на детето са основен приоритет в проекта iCare. Затова в рамките му ще бъдат разработени и внедрени нови инструменти и дейности за подобряване на положението на децата, въвлечени в случай на международни отвличания. Това ще бъде постигнато чрез укрепване на правното сътрудничество и включване на Международната семейна медиация (МСМ) като допълнение към съдебните производства. Това ще доведе до подходящ за деца, икономически ефективен и навременен съдебен процес.

Международните бракове стават все по-често срещано явление през последните години, до голяма степен благодарение на свободното движение на работници, което е един от четирите стълба на европейския единен пазар, но и поради по-високия процент на миграционните потоци, наблюдавани напоследък. Липсата на информация, съчетана с езиковите бариери, културните различия и липсата на правно сътрудничество, което от своя страна възпрепятства и допълнително усложнява съдебния процес, са само някои от проблемите в тази област.

Една от основните цели на iCare е да увеличи капацитета на националните органи, определени законодателството, правни експерти(съдии и адвокати по семейно право) и семейни медиатори, както подобряване на сътрудничеството и обмена на информация между тях. За да постигне това, iCare ще подобри техните знания за настоящата правна и административна рамка, ще ускори съдебния процес чрез създаване на минимални общи стандарти на ЕС и ще повиши осведомеността относно правното сътрудничество и прилагането на МСМ. Проектът ще изготви подробна методология, включваща списък с препоръки, както и онлайн платформа за съответните органи, практикуващи юристи, семейни медиатори, родители. Ще бъде създаден AI Chatbot, който ще служи като първа точка за правене на запитвания от деца и родители. Проектът ще повиши осведомеността, ще улесни взаимното обучение и ефективното разпространение (E-платформа, международни семинари, уебинари, видеоклипове, бюлетин и заключителна конференция).

Чрез изпълнението на всички планирани дейности, които са добре споменати, ще има значително подобрение на настоящото положение на децата по време на съдебното производство по международни отвличания на деца.

Проектът iCare се координира от Фондация „Право и Интернет“ (България), като в партньорството участват CERTH (Гърция), Международна защита на децата - DCI (Италия), MIKK E.V. Международен център за медиация за семейни конфликти и отвличане на деца - MIKK E.V. (Германия) и Европейска федерация за изчезнали и сексуално експлоатирани деца AISBL – MCE (Белгия).

Проектът се осъществява с подкрепата на програма „Правосъдие“ на Европейската комисия в рамките на договор №101007436.

Партньори по проекта