Акроним: А4
Период: Март 2021 - Август 2023
Статус: Текущ


Описание

A4 е проект с продължителност от 24 месеца, който е насочен към подобряване на ефективността при разследване на трафик на жени с цел използването им за развратни действия (сексуална експлоатация). Гръцките северни граници са една от основните точки на дейност в Европа за трафиканти. Също така, Гърция е осъждана два пъти за нарушаване на чл. 4 от ЕКПЧ по дела на жени, жертви на трафик с цел сексуална експлоатация. Проектът А4 надгражда, включеното в чл. 4 с цел повишаване на отговорността на извършителите с цел защита на жени/момичета, жертви на трафик с цел сексуална експлоатация чрез гъвкав механизъм, ръководен от полицията в югоизточната граница на ЕС, изграден върху граничния съюз (България-Гърция), конструктивно свързан с междурегионална мрежа за безопасност (5 северногръцки гранични региона) и придобилите знания в по-напреднала централноевропейска държава (Австрия).

Очаквани резултати и дейности:

 • Идентифициране на пропуски в полицейското разследване, възпроизвеждайки безнаказана среда за извършители чрез сравнителен анализ;
 • Изследване на преписки и съдебна практика чрез 5 фокус групи с 60 ключови експерти;
 • Развиване на мултидисциплинарни изследователски умения на около 162 души от правоприлагащите органи, следвайки обменна методология чрез 16 когнитивни семинара;
 • 32 експериментални семинара и 16 контекстуални семинара;
 • Ангажиране на 110 обучени служители от правоприлагащите органи, полицейски командири, адвокати, гранични служители, митнически служители и служители на паспортния контрол в 7 пилотни съвместни екипа за разследване чрез 28 консултативни срещи, 3 трансгранични семинара, 1 учебно посещение и 14 сесии на психо-социологически групи;
 • Поведенческа промяна в 30 представили от правоприлагащите органи;
 • Обмен на знания между 60 национални/европейски политици, участници в граждански организации, представители на полицейски/ съдебни органи и национални механизми за препращане чрез 4 семинара за обмен и 1, насочен кум политики;
 • Повишаване на обществената информираност чрез провеждане на финална конференция и възможности за дискусии.
 • Зачитане на чл. 4 от ЕКПЧ;
 • Постигане на присъда за извършителите;
 • Насърчаване освобождаването от отговорност жените жертви; окуражаване на жените жертви да потърсят обезщетение обезщетение;
 • Дестабилизиране на половите стереотипи;
 • Насърчаване на сигурни общества.

Проектът се изпълнява в рамките на ‘Фонд за вътрешна сигурност – полиция’ на Европейската комисия в рамките на Договор №101021832.

Партньори по проекта