Период: Mарт 2009 - Юли 2009
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Проектът включва изготвяне на анализ на специфичните нужди и изискванията на съдебната система за прилагане на електронния документ и електронния подпис в съдебната система и разработване на доклад за основните изисквания към нормативната уредба, както и подготовка на проекти на закони и подзаконови нормативни актове.

Проектът включва още провеждането на две кръгли маси с цел обсъждане на доклада за изискванията на нормативната уредба и изготвените в последствие проекти на закони и подзаконови нормативни актове.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейската комисия чрез Европейския социален фонд.