Период: Април 2010 - Март 2011
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Обединение "ТАФ" с партньор Фондация "Право и Интернет" е избран за изпълнител на обществена поръчка „Ре-инженеринг на работните процеси, разработване на вътрешни правила за документооборота на електронни документи и документи на хартиен носител и реализация на електронни и комплексни административни услуги по държавна и общинска собственост” – част от проекта на Областна администрация Плевен „По-добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен (СЗ), Северен централен (СЦ) и Североизточен (СИ) райони за планиране”.

Специфичните цели на проекта са: подобряване на административното обслужване и насочването му към потребителя; развитие на електронното управление в областите и общините; предоставяне на административните услуги, свързани с управлението на държавната и общинската собственост, по електронен път.

Фондация „Право и Интернет” извършва дейностите по подготовката на вътрешни правила за документооборота на електронните документи и документи на хартиен носител за 12 областни и 74 общински администрации, включително анализ за установяване на основните ведомствени номенклатури; разработване на типови вътрешни правила за административната дейност и вътрешните правила на 4-те областни и 4-те общински администрации Плевен, Габрово, Добрич и Ловеч; подготовка на инструкция за привеждане на типовите вътрешни правила към нуждите на конкретната администрация; и провеждане на 3 обучения на областните и общинските администрации във връзка с изготвените вътрешни правила.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България.

Партньори по проекта