Фондация „Право и Интернет” участва активно в реализирането на проекти, развиващи цялостно националната нормативната уредба и практиката на съдебната власт, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация.

Фондация „Право и Интернет” взима участие в разработването на съвременното българско законодателство в областта на информационните и комуникационни технологии като Закона за електронната търговия, Закона за електронното управление, Закона за електронните съобщения, Закона за търговския регистър, последните изменения на Закона за електронния документ и електронния подпис и на подзаконови актове по прилагането му, глава „Компютърни престъпления” от Наказателния кодекс и други нормативни актове.

Сред по-интересните проекти на Фондацията са също изготвянето на цялостен анализ на тема „Въвеждане в българското законодателство на изискванията на европейското право относно повторното използване на информация от обществения сектор”, подпомагащ изготвянето на предложения за нормативна уредба на обществените отношения, свързани с повторното използване на информацията, събирана и съхранявана от обществения сектор (2005 г.); реализирането на пакет от предложения за промяна в законодателството, свързани с достъпността и приобщаването при създаване на модерна и унифицирана визия на българската държавна администрация (2008 г.); и др.

Ресурси

Партньори