Акроним: EVIDENCE2e-CODEX
Период: февруари 2018 г. - август 2020 г.
Статус: Приключил
Контакти: Даниела Илиева


Описание

Основният елемент за насърчаване както на сътрудничеството по наказателноправни въпроси, така и на обмена на електронни доказателства е доверието, което силно зависи от осведомеността. Трябва да се вземе предвид, че е налице обща необходимост от хармонизиране и укрепване на общите усилия за предотвратяване и борба с престъпността, чрез създаване на обща рамка за насърчаване и подобряване на сътрудничеството при обмена на електронни доказателства между държавите-членки, също така и в областта на процедурите за Европейската заповед за разследване (ЕЗР) и процедурата за правна взаимопомощ по наказателни дела (ППВНД). Проектът Evidence2e-CODEX надгражда постигнатото по проектите EVIDENCE и e-CODEX. Целта му е да улесни обмена на електронни доказателства в рамките на ЕС, което да позволи по-добро международно сътрудничество в областта на наказателното правосъдие и да предприеме действия по отношение на процедурите за ЕЗР и ППВНД, които ще позволят силна единност и хармонизация на начините за разследване.

Всички заинтересовани страни трябва да бъдат надлежно информирани и обучени да разбират, приемат и насърчават обмена на електронни доказателства. Трябва да се отбележи, че в проекта участват 6 министерства на правосъдието от държави-членки на ЕС, произхождащи от различни правни семейства, които ще съдействат при преодоляване на трудностите и предизвикателствата пред осъществяване на обмена на електронни доказателства в Европа.

Проектът се осъществява с подкрепата на програма „Правосъдие“ 2014-2020 на Европейската комисия в рамките на договор № 766468.

Уебсайт на проект Evidence2e-CODEX

Партньори по проекта