Фондация „Право и Интернет” e провела редица правни обучения за общо над 2200 обучаеми и взима дейно участие в развитието на българското право и практикуващите го специалисти.

Сред по-важните проекти на Фондацията са: обучение и консултация относно имплементирането на Закона за кадастъра и имотния регистър посредством осъществяване на експертно консултиране и обучение на служителите на Агенция по вписванията, съдиите по вписванията, както и на нотариуси, служители на Министерство на правосъдието и др., за над 750 лица, чиято дейност е свързана с използването на новия имотен регистър (2006 г.); мащабно обучение на съдиите по вписванията от цялата страна по проект на Министерство на правосъдието (2010 г.) и др.

В края на 2010 г. Фондация „Право и Интернет” стартира в партньорство проект за обучение на регионални и местни власти по юридически и финансови въпроси, свързани с усвояването на средства от Структурните и Кохезионния фондове – обществени поръчки, държавни помощи, финансово управление и контрол, одит и други; публичност и информация; управление на проекти; Европейско териториално сътрудничество, включително Европейски обединения за териториално сътрудничество; публично-частно партньорство. Индикативният брой на обучаемите е 2880 експерти в рамките на 150 обучения из цялата страна.

Партньори