Акроним: GUARD
Статус: Приключил
Контакти: Даниела Илиева


Описание

Описание

Рамка за киберсигурност за гарантиране на надеждността и доверието за цифровите вериги за услуги е 36-месечен проект, насочен към динамичното противодействие на кибератаки

Тъй като развиващите се бизнес модели прогресивно променят обхвата и структурата на ИКТ услугите, с масово въвеждане на парадигми за виртуализация и тясна интеграция с физическата среда, няколко пазарни сили вече се движат към създаването на множество домейни и комплексни вериги за бизнес услуги, които несъмнено довеждат до повече гъвкавост при разгръщането и експлоатацията на услугите, но въвеждат допълнителни проблеми, свързани със сигурността и неприкосновеността на личния живот, които все още не са решени по задоволителен начин.

Борейки се с противоречивите тенденции на пазара на киберсигурност, като разпокъсаност или блокиране на доставчици, GUARD ще разработи отворена и разширяема платформа за усъвършенствана сигурност и защита на надеждни бизнес вериги, обхващащи множество административни домейни и хетерогенни инфраструктури.

Отличителният подход на GUARD ще бъде архитектурното разделение между анализи и източници на данни, медиирани от подходяща абстракция. Тази парадигма ще доведе до отворена, модулна, подвижна и разширяема рамка за сигурност. Това холистично решение ще съчетае сигурността с подобрените техники за инспекция и откриване на киберзаплахи, повишавайки ситуационната осведоменост в различните нива на структурата на компаниите чрез приспособено информационно съдържание, така че да даде възможност за бърза и ефективна реакция при киберзаплахи. Предвижда се демонстрация и валидиране в два сценария за привеждане на технологията на приемливо ниво на готовност, както и пряко включване на съответните заинтересовани страни за конкретно бизнес планиране.

Проектът се координира от MAGGIOLI SPA - основната италианска компания с водеща роля за онези, които работят в местния публичен сектор, предлагайки широк спектър от специфични, високо професионални решения в няколко области (бизнес области)

Проектът се изпълнява с подкрепата на Европейската комисия по Програма „Хоризонт 2020“ в рамките на договор № 833456.

Уебсайт на проект GUARD

Партньори по проекта