Концепцията за електронното управление се свърза преди всичко с идеята за предоставянето на качествено и комплексно административно обслужване на гражданите, но също така включва и редица други възможности като - възможност за упражняване правото на глас, достъп на гражданите до правосъдие посредством използването на информационни и комуникационни технологии и редица други, предоставяне на електронни услуги на гражданите и бизнеса от страна на органите на местно самоуправление.

Фондация "Право и Интернет" е една от водещите български организации в тази област. По нейна инициатива са създадени множество анализи, становища и политически документи. За държавата са разработени правно-експертни писмени консултации, свързани с електронния документооборот в администрациите, включително вътрешни правила за работа с електронни документи, воденето на електронни регистри и използването на електронни подписи при предоставянето на административни услуги на гражданите по електронен път. Фондацията е провела десетки специализирани обучения и семинари на държавната и общинската администрация по проблемите на електронното управление.

През 2006 г. по възложение на Министерство на държавната администрация и административната реформа Фондацията създава Пътна карта на електронното правителство за периода 2006 – 2009 г. и Правна рамка на електронното управление в България.

Експерти на Фондацията ръководиха работните групи по създаването на Закона за електронното управление и на подзаконовите актове по неговото прилагане (2006 – 2007 г.), а също така участват в доразвиването на нормативната уредба след влизането на закона в сила.

През 2008 г. експерти на Фондацията изготвят цялостен анализ на съществуващото национално законодателство, имащо отношение към имплементацията на електронното управление, включително закони и подзаконови нормативни актове, анализ и сравнение на съществуващите практики при въвеждане на електронно управление в държави-членки на ЕС и предложения за развитие на нормативната уредба и подобрение на съществуващите практики за реализиране на Стратегията за електронно правителство.

През същата година експерт на Фондация "Право и Интернет" изготви пълен анализ и предостави консултации на бизнес асоциациите на Босна и Херцеговина в рамките на проект на Световната банка относно развитието на сектора на информационните и комуникационни технологии в страната. В окончателния доклад е разгледано националното законодателство в областта на електронните съобщения, електронната търговия, електронното правителство, услугите на информационното общество, авторските права, данъчното облагане, електронните обществени поръчки и електронно фактуриране. В доклада са включени изчерпателни препоръки, които да послужат за основа при създаването на национална стратегия за ИКТ.

Отново през 2008 г. Фондацията участва в проект за изграждане на мрежа от регионални обучителни центрове за служители от държавната администрация за прилагане на европейското законодателство във връзка с информационното общество. Експертите на Фондация „Право и Интернет” подготвиха образователните материали, обучиха екип от лектори и организираха обучения из цялата страна.

През ноември 2008 г. екипът на Фондацията организира национална конференция на тема "Пътят към е-Община - цифровият град" под егидата на Столична община и със съдействието на Национално сдружение на общините в Република България. На конференцията присъстваха експерти и гости от водещи в областта държави–членки на Европейския съюз и бяха обсъдени най-добрите решения и практики за разумно и адекватно прилагане на новите технологии в услуга на гражданите.

Фондация "Право и Интернет" продължава да подпомага общинските и областните администрации при оптимизирането на процесите и интегрирането на електронните административни услуги и през следващите години.