Основното предназначение на понятието електронна търговия (e-Commerce) е да бъдат представени като цяло всички различни дейности в Интернет, възникнали и развиващи се в света на глoбализиращата се световна икономика. То включва различните варианти на бизнес процеси и дейности, осъществявани в отворената мрежа. В наши дни се говори и за понятието електронна икономика (e-Economy), тъй като огромна част от традиционните бизнес дейности все повече се пренасят в новите измерения на Интернет, използвайки неговите предимства и възможности.

В ежедневието все по-често навлизат нови понятия, които определят отделните видове стопански дейности, като например: e-банкиране (e-Banking), e-инженеринг (e-Engineering), e-франчайз (e-Franchice), e-туризъм (e-Tourism), e-хазарт (e-Gambling), e-Oбразование (e-Education), e-търговия на акции (e-Stock-trading), e-офшорно банкиране (e-Offshore banking), e-услуги (e-Services) и др., както и разбира се не на последно място - e-търговия (e-Commerce).

През 2004 г. Фондация "Право и Интернет" представя първия по рода си анализ на правните характеристики на електронната търговия в България. Целта на доклада е да събере, обработи и анализира информация и данни за състоянието и тенденциите на развитие на нормативната уредба в страната по отношение на електронната търговия. Предмет на изследване в анализа са всички аспекти на нормативната рамка на електронната търговия в България – договорно право, режим на електронните документи и електронните подписи, електронно банкиране, финансови услуги и данъчно облагане при електронната търговия, защита на потребителите, защита на личните данни и закрила на интелектуалната собственост. В доклада се съдържат идентифицираните пречки пред развитието на електронната търговия в България, възможните мерки за тяхното преодоляване, както и добрите европейски практики и възприетите подходи при определяне на правната уредба на електронната търговия в държавите-членки на Европейския съюз. Втората част на разработката съдържа пакет от предложения за изменение и допълнение на действащи нормативни актове, транспониращи европейската уредба в областта.

През 2005 г. екипът на Фондацията създава проект на Закон за електронната търговия, който допълва същата година с пакет от нормативни документи за изменение и допълнение на действащата нормативна уредба в областта на електронната търговия. Това се явява последна стъпка по въвеждане на европейските изисквания към нормативната уредба на обществените отношения, свързани с електронната търговия.

Експерти на Фондация "Право и Интернет" участват в създаването на Закона за търговския регистър и Правилника по вписванията, като консултират цялостния процес на търговската регистрация, воденето, съхраняването и достъпа до търговския регистър, както и действията на вписванията, заличаванията и обявяванията в него. Същите провеждат и редица обучения по правните положения, свързани с търговската регистрация, както и с воденето на регистър БУЛСТАТ, по прилагане на разпоредбите и процедурите по Правилника за вписванията и по практическото приложение на самия закон.