Конвергенцията на телекомуникационни, медийни и информационни услуги доведе до размиване на границите между частния и публичния сектор и развитието на нова регулаторна рамка, при която е допустима ефикасна конкуренция, даваща отражение в голям обхват от услуги, предоставяни на крайните потребители. Принципите, заложени в тази рамка, са честна и ефективна конкуренция; регулиране на достъпа до публични електронни комуникационни мрежи и услуги и спогодби за взаимносвързаност по начин, по който гарантира ефективно функциониране на пазара, многообразие при воденето на преговори и предоставяне на услуги, при което някои доставчици разчитат на инфраструктура предоставена от трети лица; осигуряване на минимален брой услуги към крайните потребители на достъпни цени; насърчаване на съвместната работа между мрежовите оператори и производителите с цел осигуряване на достъп до електронни комуникационни услуги за потребители в неравностойно положение; съгласувано вменяване на задължения към доставчиците на услуги и мрежовите оператори за съхранение на данни; подсигуряване на лично пространство с оглед обработката на лична информация във връзка с предоставянето на електронни комуникационни услуги; и др.

Експертите на Фондация "Право и Интернет" изготвят редица правни консултации по различни регулаторни въпроси и участват в изготвянето на широка гама законопроекти и подзаконови нормативни актове, като по този начин подпомагат дейността на Комисията за регулиране на съобщенията, Комисията за защита на конкуренцията и др.– дейности с ключово значение за ускоряването на процеса на либерализиране на телекомуникационния пазар в страната.

През 2005 г. екипът на Фондацията изготвя проект на нов Закон за електронните съобщения в съответствие с регулаторната рамка на ЕС (acquis communautaire ‘2002) и последващите го документи на ЕС. През следващите години Фондацията активно развива подзаконовата нормативна уредба в областта, реализира обучения по приложението на Закона за електронните съобщения и подпомага на експертно ниво дейността на отделни междуведомствени работни групи.

Понастоящем експерти на Фондация "Право и Интернет" консултират Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията при имплементиране на разпоредбите на ревизираната регулаторна рамка на Европейския съюз в електронните съобщения от 2009 г. на национално ниво и са експерти към Народното събрание по тези въпроси.