Период: Май 2010 - Април 2013
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Едни от съществените промени в обществото през последните няколко години са „преместването” на много потребители в електронното пространство, както и това, че притежават развити и усложнени потребителски навици. Проектът CONSENT има за цел да проучи как поведението на потребителите и търговските практики променят ролята на даването на съгласието за обработване на личните данни. Доколкото потребителското съгласие е основна ценност, на която е базирана европейската пазарна икономика, начинът, по който се получава е под въпрос що се отнася до популярните онлайн услуги, в които потребителят сам генерира съдържание (напр. MySpace, YouTube и Facebook), още повече когато търговският успех на тези услуги зависи от значителното увеличаващото се разкриване на лични данни от самите потребители.

Интердисциплинарния екип на CONSENT ще проучи наличните търговските практики и потребителското отношение към тях чрез количествен и качествен анализ, ще изследва правните проблеми в тази сфера, ще идентифицира критерии за безпристрастност и най-добри практики в областта и т.н. Очакваният краен продукт на проекта е инструментариум за законодатели и представители на частния сектор, който ще им предостави възможност да се насочат към проблемите, идентифицирани в анализа. Проектът обръща внимание и на сравнително изследване на културните различия по отношение на идеята за лична неприкосновеност.

CONSENT ще задълбочи базата от знания, която е в основата на формулирането и развиването на политики и фирмени процедури в областта на личната неприкосновеност и защитата на потребители с оглед на оформящата се политика на ЕС; и ще съдейства за развитието на европейските изследователски общности в тази сфера.

CONSENT се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия чрез Седма рамкова програма.

За повече информация, моля посетете интернет адреса на проекта.

Партньори по проекта