Фондация „Право и Интернет” участва активно в изготвянето и реализирането на анализи, допринасящи въвеждането и спазването на изискванията за електронно управление в различни администрации на национално и местно ниво, във въвеждането на съвременни технологии в съдебната система, в законосъобразното прилагане на Законът за електронно управление, Законът за електронния документ и електронния подпис, Законът за електронна търговия, Законът за търговския регистър, Законът за електронните съобщения и техните подзаконови нормативни актове, както и други закони в сфера информационните и комуникационните технологии.

Експертите на Фондацията подпомагат развитието на информационното общество в България, предоставянето и оптимизиране на електронни административни услуги на гражданите и бизнеса от чрез своите анализи и консултации.

Сред по интересните проекти на Фондацията във връзка с предоставяни консултации и анализи са проектът CONSENT имащ за цел да проучи как поведението на потребителите и търговските практики променят ролята на даването на съгласието за обработване на личните данни в популярните онлайн сайтове, в които потребителят сам генерира съдържание (напр. MySpace, YouTube и Facebook), както и проектът SMART, който комбинира технически преглед на ключови приложения с преглед на съществуващото законодателство с цел изследване на интелигентните системи за наблюдение.

Ресурси